GDPR

čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Boloňská 303, (dále jen družstvo), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem, členy družstva, nájemníky a podnájemníky je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva.
 2. Ustanovení tohoto domovního řádu se vztahují na členy družstva, nájemníky, podnájemníky, na osoby s nimi společně bydlící a jejich návštěvy (dále jen bydlící).

 

čl. II
Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společné zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytové prostory ani společné prostory (části) domu nejsou příslušenstvím bytu.
 3. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box apod.).
 4. Společnými částmi (prostory a zařízení) domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, výtahy, prádelny, sušárny, kočárkárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.

 

čl. III
Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu upravuje příslušná část Občanského zákoníku, Stanovy BD, nájemní smlouva a tento domovní řád. Z nájmu nebytových prostor navíc zákon č. 116/90 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor.
 2. Družstvo je povinno zajistit uživateli (členu družstva) nebo nájemníkovi (nečlenu družstva) – dále jen nájemci – plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním či pronájmem bytu nebo nebytových prostor.
 3. Bydlící jsou povinni dodržovat ustanovení požárního řádu a všech doplňujících směrnic. Odcizení, poškození nebo zneužití protipožárního zařízení objektu (hasící přístroje, hydranty, požární větráky ap.) je trestné a bude postihováno v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Zástupce družstva je oprávněn po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu, provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřiče tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku, svévolné neumožnění přístupu do bytu požadovaného ze závažných důvodů) bude provedeno zpřístupnění bytu za přítomnosti Policie ČR a to i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu pořídí družstvo písemný protokol, neprodleně vyrozumí nájemce a zabezpečí byt do jeho příchodu.
 5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., se doporučuje, aby v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámil družstvu místo pobytu a způsob spojení nebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 6. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním bydlícím výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z užívání či z nájmu bytu a nebytových prostor nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 7. Podnikání v bytech je dovoleno pouze se souhlasem družstva (provozovna v bytě).
  Za porušení ustanovení tohoto odstavce může být družstvem udělena sankce.
 8. Nájemce je povinen hlásit změny v počtu bydlících nejdéle do 30ti dnů od vzniku změny. V případě, že nebylo včas nahlášeno zvýšení počtu osob, může být družstvem udělena nájemci sankce.

 

čl. IV
Držení domácích zvířat

 1. Nájemce nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.) a za zvířata svých návštěv. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních bydlících a byla dodržována čistota v domě.
  2. Zvířata, především psi, nesmí v objektu mimo byt volně pobíhat a musí být vedena na krátkém vodítku. Psi musí být v objektu mimo byt opatřeni náhubkem dle vyhlášky. Veškeré nečistoty, způsobené zvířetem v objektu, musí držitel zvířete neprodleně odstranit.
  3. Je povinností registrovat domácí zvířata dle platných vyhlášek. Pro chov šelem, plazů, ještěrů, exotických a jiných dravých, jedovatých a nebezpečných zvířat je nezbytný písemný souhlas BD.
  4. Držení domácího zvířete může být v závažných případech zakázáno.

 

čl. V
Užívání bytu

 1. Byt může být užíván pouze k bydlení.
  2. Podnikání v bytě nebo nebytových prostorách může existovat pouze s výslovným souhlasem družstva (viz čl. III odst. 7).
  Případně může být vyžadován souhlas stavebního odboru MČ Praha 15.
  3. Podnájem bytu nebo jeho části může být sjednán pouze se souhlasem družstva.

 

čl. VI
Užívání společných částí objektu

 1. Společné části domu mohou nájemci a osoby s nimi žijící ve společné domácnosti užívat jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení. Musejí při tom dbát, aby nedocházelo k omezování práv ostatních bydlících v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách domu povoleno. K dočasnému umístění věcí, nepatřících k vybavení objektu, je zapotřebí písemný souhlas představenstva BD.
  2. V případě, že dojde k porušení tohoto ustanovení a ve společných prostorách budou umístěny předměty bez označení, je správce oprávněn tyto ihned sám nebo dodavatelsky z objektu odstranit. Náklady spojené s likvidací neoprávněně odložených věcí uplatní správce BD na zjištěném majiteli.
  3. Poškozování informačních zařízení v domě (vývěsky, oznámení, informační nápisy apod.) bude posuzováno jako závažné poškozování majetku družstva. Při porušení těchto bodů je možno uložit pokutu do výše 6.000,- Kč.
  4. Společné prostory lze užívat pro jiný účel, pouze se souhlasem a při splnění podmínek představenstva, případně až po souhlasu se změnou užívání.
  5. Nájemci jsou povinni zejména:
  • umožnit přístup k uzávěrům,
  hydrantům, měřičům
  • zabezpečit, aby v domě nebyly
  ukládány látky snadno vznětlivé
  či jinak nebezpečné a nebylo užíváno
  otevřeného ohně
  • zabezpečit, aby věci uložené
  ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců
  6. V topném období musí být okna ostatních společných prostor, s výjimkou krátkodobého větrání, dobře uzavřena.
  7. Ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je bydlící povinen při odchodu zhasnout.

 

čl. VII
Sklepní boxy

Sklepní boxy je možné užívat pouze ke skladování předmětů nájemce a s ním bydlících osob. Skladování nebezpečných látek je zakázáno.

 

čl. VIII
Sušárny

O způsobu užívání sušáren, prádelen, případně kočárkáren rozhoduje představenstvo družstva.

 

čl. IX
Vyvěšování a vykládání věcí

 1. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu družstva umisťovat na vnější konstrukce (např. lodžií a oken), uvnitř lodžií, pokud přesahují obrys objektu a na fasádu anténní stožár a jakékoliv zařízení a předměty.
  2. Květiny v oknech, na balkónech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
  3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného svolení družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti, ruší její vzhled nebo ohrožují bezpečnost okolí. Předměty instalované bez souhlasu družstva budou odstraněny na náklady jejich majitele.
  4. Bez písemného povolení představenstva družstva není dovoleno umisťovat jakékoliv reklamy, firemní tabule apod. na nemovitost, za okna bytů nebo společných prostor.
  5. Vyhazování jakýchkoli věcí (vč. nedopalků cigaret) z oken a lodžií je zakázáno.

 

čl. X
Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu.
  2. U nebytových prostor je zajištěn pořádek a úklid smlouvou s nájemcem tohoto prostoru v domě.
  3. Uživatel, který provádí se souhlasem BD modernizaci bytu, příp. jeho opravy, je povinen provádět průběžný úklid včetně úklidu případné suti.
  4. Je-li společný prostor znečištěn činností nějaké společnosti či živnostníkem (odvoz materiálu, stěhování, provádění oprav apod.), musí být znečištění tímto také odstraněno, jinak odpovídá za odstranění znečištění ten nájemce, pro kterého byla činnost vykonávána.
  5. Čištění obuvi, šatů a jiných předmětů není ve společných prostorách bytového domu přípustné.
  6. Ve všech společných částech (prostorách a zařízeních) domu viz. čl. II. odst. 4, zejména ve výtahu, je zakázáno kouřit pod pokutou 500,- Kč.
  7. Větrání do vnitřních prostor domu je zakázáno

 

čl. XI
Otevírání a zavírání domu

 1. Uživatelé jsou povinni kontrolovat dovření vchodových dveří. Všichni uživatelé objektu musí toto rozhodnutí plně respektovat. Kopírování klíčů od domu pro neoprávněné osoby je zakázáno. Analogicky platí ustanovení tohoto odstavce i pro jiný druh zabezpečení vstupních dveří.
  2. Vzhledem k tomu, že se množí případy vykrádání bytů a společných prostor, není dovoleno nájemci a osobám s ním společně bydlícím vpouštět do domu cizí osoby, které nejsou jejich vlastní návštěvou.
  3. Zjištění podezřelých skutečností nebo činností je každý bydlící povinen dle závažnosti ihned ohlásit správci objektu nebo přímo Policii ČR tel.: 158.
  4. Klíče od společných prostor a zařízení domu včetně těch prostor, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí družstva uloženy v kanceláři BD.

 

čl. XII
Klid v domě

 1. Nájemci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy nájemců jsou povinni užívat byt a pronajaté prostory v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce pachem nebo nadměrným hlukem.
  2. V době od 22.00 do 8.00 hodin jsou bydlící povinni dodržovat noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučných elektrických spotřebičů a vykonávat jakoukoliv činnost, způsobující hluk, který by pronikal do okolí. Je třeba také přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních přístrojů, gramofonů a magnetofonů.
  3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.
  4. Osobám nebydlícím v domě (kromě osob vykonávajících pro nájemce nebo družstvo práci nebo kontrolní činnost) je zakázáno jakékoliv zdržování se ve společných prostorách domu.
  5. Provádí-li nájemce v bytě úpravy a opravy způsobující nadměrný hluk (např. vrtání a sekání do zdiva apod.), smí tak činit jen v denní době (od 8.00 do 19.00 hod.) a to pouze v pracovních dnech a v sobotu. Není dovoleno tuto činnost provádět v neděli a ve dnech pracovního klidu.

 

čl. XIII
Přestavby a úpravy

 1. Nájemce nesmí provádět žádné stavební úpravy a přestavby bytu či nebytových prostor bez předchozího písemného souhlasu družstva. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového i jiného vedení, zazdívání nebo prorážení oken, přemísťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. Družstvo může nařídit, aby úpravy provedené bez jeho souhlasu byly ve stanovené lhůtě odstraněny a byt uveden do původního stavu. Nájemce odpovídá družstvu za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav.
  2. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě nebo pronajatých nebytových prostorách jen se souhlasem nájemce. Ten je však povinen umožnit družstvu nutné opravy, vyplývající z povinnosti družstva pečovat o řádnou údržbu domu, bytů a nebytových prostor.

 

čl. XIV
Poškození majetku družstva a nájemců

 1. Poškozování majetku v soukromém a společném vlastnictví řeší ustanovení občanského zákoníku a trestního řádu. Při jakémkoliv poškozování majetku družstva bude požadována náhrada vzniklých škod.

 

čl. XV
Komunální odpad

 1. Bydlící je povinen odkládat složky komunálního odpadu na určené místo do určených a označených sběrných nádob či kontejnerů.
  2. Bydlící je povinen udržovat pořádek a čistotu kolem sběrných nádob či kontejnerů. Je zakázáno spalovat odpad a jeho složky ve sběrných nádobách, užívat sběrné nádoby k jinému účelu a pro jiné složky odpadu než jsou určeny.
  3. Bydlící odkládají odpad – sklo, plasty a papír do zvláštních, k tomu určených společných kontejnerů umístěných v ulici.

 

čl. XVI
Provoz výtahů

 1. Bydlící jsou povinni přesně dodržovat návod na obsluhu výtahů umístěný na vstupních dveřích výtahu.
  2. Udržovat ve výtahu čistotu a nepoškozovat jeho zařízení, zejména dveřní systém, tlačítkový panel a osvětlení.
  3. Při zjištění nedodržení ustanovení tohoto článku, bude družstvem na nájemci požadována náhrada za případnou opravu výtahu.

 

čl. XVII
Hlášení poruch

Hlášení poruch na společných částech domu je zajišťováno prostřednictvím správní firmy. Příslušná informační vývěska správní firmy je umístěna v domě na obecně přístupném místě.

 

čl. XVIII
Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních norem.
  2. Domovní řád nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí.
  3. Sankce ukládá, po ověření nahlášené skutečnosti a projednání s viníkem nebo jeho zákonným zástupcem v představenstvu podle závažnosti přestupku představenstvo družstva nebo členská schůze.
  4. Za děti a mladistvé hradí pokutu jejich rodiče (zákonný zástupce).
  5. Proti udělení sankce se lze odvolat ke členské schůzi konané v nejbližším termínu.
  6. Udělení sankce i její případné nezaplacení bude zveřejněno na vývěsní desce v domě.
  7. Jestliže bydlící hrubě poruší povinnosti stanovené tímto domovním řádem (pokud nejde o přečin nebo trestný čin), může to vést po sankci a písemné výstraze až k výpovědi nájemce z bytu. U člena družstva i k vyloučení v souladu se stanovami družstva. Družstvo bude vymáhat náhradu škody a náklady spojené s vymáháním.
  8. Dojde-li tímto domovním řádem ke sporu ve vztazích, bude jej řešit členská schůze v souladu se stanovami, případně správní orgán (obvodní úřad) pokud není stanovena příslušnost soudu či jiného orgánu v souladu s právními předpisy.

Domovní řád byl schválen členskou schůzí dne 14. 12. 2004