Probíhá hlasování Per rollam v BD a SVD

S ohledem k přetrvávajícím opatřením vlády a z toho plynoucím omezením a nutností schválit účetní závěrky za rok 2019 a podmínky výběrového řízení na prodej volných družstevních podílů, rozhodlo představenstvo BD dne 30.11.2020 v souladu s čl. 28 stanov družstva a podle zákona č. 191/2020 Sb., § 19, že rozhodnutí členské schůze družstva:

a) schválení účetní závěrky BD za rok 2019,
b) jak má být za družstvo hlasováno o závěrce SVD za rok 2019,
c) podmínky výběrového řízení na prodej volných družstevních podílů

hlasování se uskuteční písemnou formou (per rollam).

Stejný postup zvolil i výbor SVD, kdy podle č. VIII., odst. 6 stanov SVD a podle zákona č. 191/2020 Sb., § 19, rozhodl dne 30.11.2020, že rozhodnutí shromáždění SVD o schválení účetní závěrky SVD bude uskutečněno rovněž písemnou formou (per rollam).

S ohledem na výše uvedené Vám v příloze tohoto dopisu předkládáme hlasovací lístky. Jeden pro hlasování v družstvu a druhý pro hlasování v SVD. Připomínáme, že vlastníci jednotek jsou zároveň i členy bytového družstva, proto obdrží dva hlasovací lístky. Jeden pro hlasování v družstvu, druhý pro hlasování v SVD. Členové bytového družstva bez převedených bytů do OV obdrží jeden hlasovací lístek pro hlasování v družstvu. Hlasovací lístek, prosím, vyplňte a podepsaný předejte dle dispozic uvedených na jeho druhé straně. Pokud hlasovací lístek neodevzdáte, hlasujete proti předloženým návrhům.

Tuto formu hlasování, jsme použili již v létě a doufali jsme, že to je výjimka, ale bohužel, jsme nuceni tento způsob opětovně použít. Vzhledem ke komplexnějším otázkám k rozhodnutí si, prosím, pozorně pročtěte přílohy, které jsou dostupné na nástěnce ve vestibulu anebo na webových stránkách domu. V případě, že budete mít nějaké dotazy k výsledkům hospodaření anebo k výběrovému řízení, neváhejte napsat email na adresu zidkova@bolonska303.cz anebo volat během dne na telefonní číslo 605 916 863.

Lucie Zídková
Předsedkyně představenstva BD a výboru SVD

 

Soubory ke stažení:
BD výsledek hospodaření 2019 rozvaha
BD výsledek hospodaření 2019 výsledovka

SVD výsledek hospodaření 2019 rozvaha
SVD výsledek hospodaření 2019 výsledovka

Výběrová řízení – podmínky