Návrh na změny a doplnění stanov Bytového družstva Boloňská 303

1. Čl. XIII s názvem Členský podíl, bod 8., zní nově takto:

„ Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím před dnem, k němuž se účetní závěrka sestavuje.“

2. V čl. XIV s názvem Orgány družstva, zní nově takto:

„Pro platnost usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů s výjimkou rozhodování o zániku družstva (bod 4-G), přijetí stanov a změně stanov (bod 4-A), zatěžování nemovitostí družstva (bod 4-P), zcizení majetku družstva (bod 4- Q) a převodech (bod 4-R a 4-S), kdy se vyžaduje dvoutřetinové většiny přítomných hlasů.“

3. Čl. XIV s názvem Orgány družstva, oddíl Představenstvo družstva, bod 1. zní nově takto:

„Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo má 5 členů volených členskou schůzí družstva, z nichž je volen předseda a místopředseda. Každý člen představenstva má jeden hlas.“

Čl. XIV s názvem Orgány družstva, oddíl Kontrolní komise, bod 1. zní nově takto:

1. „Kontrolní komise má 3 členy a volí ji členská schůze. Je oprávněná kontrolovat celou činnost družstva a je odpovědná pouze členské schůzi. Při zjištění nedostatků, které kontrolní komise předala představenstvu s požadavkem jejich odstranění, a představenstvo nezjedná nápravu, dává předseda kontrolní komise podnět ke svolání členské schůze, která musí být svolána do 40 dnů od doručení podnětu.“

4. Čl. XX s názvem Převod vlastnictví doplnit o 4. bod v tomto znění:

„Jestliže člen družstva (nájemník družstevního bytu, případně nebytového prostoru v domě, který je v majetku družstva) požádá o převod vlastnictví bytu dle zákona č. 72/1994 Sb. (případně dle zákona platného v době převodu), je družstvo povinno o tomto požadavku rozhodnout podle stanov, a to podle čl. XIV., bod 4, písmeno R a S, za následujících podmínek:

  1. Člen družstva – zájemce o převod bytu má uhrazen celý členský vklad a nemá vůči družstvu žádných závazků
  2. Člen družstva – zájemce o převod bytu uhradí veškeré náklady administrativních záležitostí, úkonů a plateb, které jsou s tím spojené, určené v usnesení členské schůze.

V případě odsouhlasení převodu pak je družstvo povinno uzavřít smlouvu o převodu bytové jednotky, jejíž součástí bude dohoda o ukončení členství v družstvu k okamžiku převodu bytu do vlastnictví člena a to za cenu, která bude určena způsobem odsouhlaseným členskou schůzí.