Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 10. října 2013 od 19:00 hod. v KLUBU VARTA, Boloňská 310, Praha 10 (MEXICKÁ RESTAURACE).

Program členské schůze

1) Zahájení
2) Návrh na snížení plateb do fondu oprav
3) Změna stanov bytového družstva
Změna stanov bude spočívat v úpravě chybných odkazů ve stanovách, dále úpravě počtu členů orgánů bytového družstva a konečně v úpravách stanov, které jsou nutné, či vhodné pro účely umožnění a zefektivnění postupu při převodu bytových jednotek do vlastnictví členů bytového družstva.
4) Odvolání a volba představenstva bytového družstva
5) Volba kontrolní komise bytového družstva
6) Informace o postupu při převodu bytových jednotek do vlastnictví členů bytového družstva
7) Diskuse
8) Závěr

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete plnou mocí pověřit jinou osobu.

Konkrétní textace úprav stanov bude v souladu se stanovami bytového družstva před projednáváním členskou schůzí umístěna na internetových stránkách bytového družstva a ve vývěsce bytového družstva.

Za představenstvo bytového družstva
Boloňská 303
Růžička Jan