Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 24. září 2014 od 19:00 hod. v Restauraci u Čouků, (Holoubkovská 72, 109 00 Praha-Horní Měcholupy).

Program členské schůze

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti od poslední členské schůze
3) Změna Stanov
4) Zpráva o hospodaření – schválení účetní závěrky BD
5) Odstoupení Kontrolní komise, volba nové Kontrolní komise
6) Vyjádření členské schůze k převodům bytových jednotek
7) Diskuse
8) Závěr

Připomínky k návrhu změny „Stanov“ mohou členové uplatnit v písemné formě do 15. 9. 2014 a to prostřednictvím e-mailové schránky bytového družstva: predstavenstvo@new.bolonska303.cz a nebo do schránky družstva umístěné ve vestibulu domu. Na připomínky, které nebudou uplatněny do shora uvedeného data nebude možno brát zřetel.

Upozorňujeme členy družstva, že účast na členské schůzi je bezpodmínečně nutná, neboť bod programu č. 4 Změna „Stanov“ vyžaduje účast 100% členů. V případě, že se z vážných důvodů nebudete moci schůze zúčastnit, zplnomocněte svého zástupce prostřednictvím plné moci, která byla vhozena do Vaší poštovní schránky.

Vzhledem k tomu, že Kontrolní komise k datu konání členské schůze odstupuje ze své funkce, je nutné zvolit tři nové členy Kontrolní komise. Zájemce o funkci v Kontrolní komisi, prosíme, aby svoji kandidaturu sdělili nejpozději do data konání členské schůze představenstvu, tak aby mohl předsedající schůze kandidáty představit členské schůzi.

Návrh stanov BD Boloňská 303 a také plná moc byly společně s tištěnou pozvánkou vhozeny do vašich poštovních schránek. Případně jsou ke stažení na níže uvedených odkazech.

Návrh stanov BD Boloňská 303

Plná moc