Pozvánka na členskou schůzi – 22. října 2014

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 22. října 2014 od 19:00 hod. ve velkém sále Klubu Varta, (Boloňská 310, Praha 10).

Program členské schůze

1) Zahájení
2) Změna Stanov
3) Volba nové kontrolní komise
4) Vyjádření členské schůze k převodům bytových jednotek
5) Diskuse
6) Závěr

Upozorňujeme členy družstva, že účast na členské schůzi je bezpodmínečně nutná, neboť bod programu č.2) Změna Stanov vyžaduje účast 100% členů. Berte, prosím, na vědomí, že členská schůze není levná záležitost a jejich opakování zvyšuje náklady na provoz družstva, které pak ve svém důsledku zaplatíme všichni v nájemném. Rovněž si, prosím, uvědomte, že Vaše neúčast na schůzi je bezohledná vůči ostatním členům družstva, kteří se zodpovědně starají o svůj majetek.


Vážení členové Bytového družstva Boloňská 303,

koncem října proběhne další členská schůze, kde je nezbytně nutné přijmout nové stanovy, které jsou v souladu s novým Občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích. V případě nepřijetí nového znění stanov hrozí družstvu vážné komplikace ve fungování a v extrémním případě i zrušení.

Návrh nových stanov jste již obdrželi s pozvánkou na první členskou schůzi, která se konala dne 24.9.2014. Hlasovat se bude o verzi, do které byly zapracovány připomínky od členů viz.příloha: „Doplnění návrhu stanov“.

Stanovy je možné přijmout jen za 100% účasti členů družstva. Po minulé zkušenosti, kdy na schůzi chyběli 4 členové a tudíž byla celá schůze k odhlasování stanov neusnášeníschopná, se představenstvo rozhodlo, že pro zajištění 100% účasti budeme požadovat po všech členech, aby podepsali plnou moc k odhlasování stanov. Plná moc se použije pouze v případě, že se něco neočekávaného přihodí a Vy se nebudete moci dostavit osobně na schůzi BD.

Plnou moc, která je přílohou tohoto dopisu, je nezbytně nutné podepsat ověřeným podpisem. Ověřeně se podepsat je možné na každé poště anebo nejblíže na zdejší radnici. Účtenka za ověření podpisu Vám bude po jejím předložení v kanceláři BD proplacena. Zároveň se budou v kanceláři BD vybírat i ověřeně podepsané plné moci, kde se ve spolupráci s Vámi vybere zmocněnec.

Zmocněnci budou členové představenstva a několik dalších členů družstva, aby se předešlo kumulaci plných mocí nad zákonem stanovený limit.

Další přílohou tohoto dopisu je „Prohlášení družstevníka a žádost o převod bytu do osobního vlastnictví“. Vyplňte pouze v případě, že jste si opravdu jistí, že chcete byt do osobního vlastnictví a plně si uvědomujete zvýšenou míru povinností se o takový byt starat a jste si vědomi toho, že přeberete od družstva některé záležitosti, o které se doposud staralo družstvo. A dále, že bude nezbytné založit Společenství vlastníků jednotek a hradit náklady na jeho chod.


Dokumenty ke stažení:

Plná moc
Prohlášení a žádost o převod do OV
Změna stanov – dodatky


Za představenstvo bytového družstva
Boloňská 303
Zídková Lucie